تبلیغات
قالب وبلاگ - قالب کیتی

امروز:

قالب کیتی

» نوع مطلب : دخترونه ،

سلام خدمت دوستان عزیز
امروز قالب دخترونه ای رو براتون آماده کردم که امیدوارم خوشتون بیاد.


نام قالب:کیتی
موضوع:دخترونه
کد قالب:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-.-.-این قالب ، قالب كلاسیك آبی از سری قالبهای سایت بهاربیست و مخصوص کاربران میهن بلاگ میباشد-.-.->
<title>[cb:blog_page_title]</title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address]">
      <META NAME="description" CONTENT="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_slogan]">
      <meta name="copyright" content="© BAHAR 20, www.Bahar-20.com">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta name="designer" content="BAHAR 20  | http://Bahar-20.com" />
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
      <meta name="GENERATOR" content="Mihanblog.com">
<!-.-.-Design By : Bahar-20.com-.-.->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#FFD7ED;background:#ffffff}
a, a:visited{color:#FF42A4;text-decoration: none}a:hover{color:#FEA0D3;text-decoration: none}
#page{background:url(http://Bahar-20.com/ftp/themes/webmasters/70/70-2.jpg) center repeat-y;width:880px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:0px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#630707;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#492900;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{float:right;width:480px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:32px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:10pt;font-weight:600;direction:rtl;padding-top:30px;padding-right:34px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#E100B9}#posttitle a:hover {color:#6A0E4D}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#5A0046;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:18px;height:55px;background: url() center no-repeat;padding-right:37px;padding-left:7px;color:#bdbdbd;direction:rtl}
#space{height:0px;background: url(http://http://www.up98.org/upload/server1/02/e/dikycpm208q7mrzlmwwx.gif) center no-repeat}
#sidebar{float:left;background: url(http://www.up98.org/upload/server1/02/e/6dwtrb2n9b4sk7r9kmo5.jpg) no-repeat;width:350px;padding-top:402px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#photo img{width:160px;padding:4px;border-top:1px solid #8E8C8C;border-left:1px solid #8E8C8C;border-bottom:1px solid #8E8C8C;border-right:1px solid #8E8C8C}
#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#EE3DC2;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#EE3DAD;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
#bottom{height:0px;background:url() no-repeat;clear:both}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="[cb:blog_address]";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.Mihanblog.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','Mihanblog_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','Mihanblog_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
<script language="javascript" type="text/javascript"         
  src="http://bahar-20.com/ftp/amar-ads/ads/weblog/abc/js.js"></script>
</head>
<body>
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=content>
<div id=main>
<br>
<FONT color=#670C4C><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">
<b>[cb:blog_title]</b><p>
<FONT color=#FF2EE9><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
[cb:blog_slogan]
<p>
<cb:block_post>
<cb:loop_post>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></div>
<div id=postbody>[cb:post_body1][cb:post_body2]<br>[cb:post_continue_link]</div>
<div id=postdesc> نوشته شده در [cb:post_create_date] ساعت
    [cb:post_create_time]  توسط <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name] </a><a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text]  [cb:post_comment_count] </a>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span>|</div>
<center><img src="http://img4up.com/up2/37402046571260673640.gif"></center>
</div>
</cb:loop_post>
</cb:block_post>
</div>
<div id=sidebar>

<center>
<img src="http://www.up98.org/upload/server1/02/e/te5887bh3ttztn3vliaz.gif">

<div id=about>[cb:blog_description]</div>

     <p align="center"><script language="javascript" src="http://bahar-20.com/ftp/amar-ads/ads/weblog/abc/kochik.js"></script></p>

<center>
<img src="http://www.up98.org/upload/server1/02/e/e9q4i5i57oxgigb9op2.gif">
<br>
<div id=mmenu><br>
<ul>
<li><a href="[cb:blog_full_address]">خانه</a></li>
<li><a href="http://Bahar-20.com">BAHAR-20</a></li>
<li><a href="mailto:[cb:blog_email]">ایمیل</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a></li>
<br>
</ul></div>
<cb:block_author>
<img src="http://www.up98.org/upload/server1/02/e/h2a3uegglje4jwb5a5m0.gif">
<div id=mmenu><br>
<ul>
<cb:loop_author><li><a target="_blank" href="[cb:author_href]" >[cb:author_name]  [cb:author_post_count] </a></li></cb:loop_author>
<br>
</ul>
</div>
</cb:block_author>
<center>
<img src="http://www.up98.org/upload/server1/02/e/88ve7ecjh9ewn2lzhxp2.gif">
<div id=mmenu><br>
<ul>
<cb:block_link><cb:loop_link><li><a target="_blank" href="[cb:link_href]">[cb:link_text]</a></li></cb:loop_link><a href="http://hellokity.mihanweblog.Com">زهرا </a><br /></cb:block_link>
<li><a target="_blank" href="http://hellokity.com"> قالب های زهرا</a></li>
<br>
</ul>
</div>
<center>
<img src="http://www.up98.org/upload/server1/02/e/4w1b8mb02uyrydlj4ee.gif">
<div id=mmenu><br>
<ul>
<cb:block_blog_archive>
<cb:loop_blog_archive><li><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]  [cb:blog_archive_post_count] </a></li></cb:loop_blog_archive>
</cb:block_blog_archive><p align="center"><script language="javascript" src="http://bahar-20.com/ftp/amar-ads/ads/weblog/abc/tabligh2.js"></script></p></ul>
</div><br>
<img src="http://www.up98.org/upload/server1/02/e/v42k5y6brkh6rzqs98jt.gif">
<div id=mmenu><br>
<ul>
<cb:block_linkdaily><cb:loop_linkdaily><li><a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></li></cb:loop_linkdaily>
<li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای روزانه</a></li>
<br>
</ul>
</div>
</cb:block_linkdaily>

<center>
<img src="http://www.up98.org/upload/server1/02/e/avrq43y8w90dpkzmcyc.gif">
<div id=mmenu><br>
<ul>
<cb:block_blog_category><cb:loop_blog_category><li><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name]  [cb:blog_category_post_count] </a></li></cb:loop_blog_category>
<br>
</ul>
</div>
</cb:block_blog_category>

<center>
<img src="http://www.up98.org/upload/server1/02/e/buw33es5823n89e259r0.gif">
<div id=mmenu><br>
<ul>
    <li>    <a href="http://Bahar-20.com"target="_blank">Design by : zahra1377</a></li><br>
<a href="http://Bahar-20.com" target="_blank"><img src=""></a><br>
<br>
</ul></div>
<center>
<img src="http://www.up98.org/upload/server1/02/e/8wxdv4yvcx9ccvt9en8i.gif">
<div id=mmenu><br>
<ul style="border:none">
</p>
<div id=custom>[cb:blog_script]</div>
</div></div>
<div id=bottom></div>
</div></div>
</body>
?<font face="Tahoma" style="font-size: 7pt">
<a target="_blank" href="http://img4up.com">آپلود عکس</a> -
<a target="_blank" href="http://facenama.com">شبکه اجتماعی فیس نما</a> -
<a target="_blank" href="http://hellokity.mihanblog.com">قالب وبلاگ</a>
</font></HTML>


نوشته شده در : دوشنبه 29 اسفند 1390  توسط : زهرا ترابی.    نظرات() .

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر